Zmiany od 01 stycznia 2018r. JPK dla mikroprzedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorstwa czeka nowy obowiązek

Od nowego roku już wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania fiskusowi danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. 1 stycznia mikroprzedsiębiorstwa będą przesyłać skarbówce dane o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT.

JPK_VAT to zestaw informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika wprost z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona od tej daniny, są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Chodzi w szczególności o dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Ewidencja uwzględnia też informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT. Te wszystkie dane pobierane są bezpośrednio z systemów księgowych firm i służą wygenerowaniu pliku JPK_VAT. Taki raport należy przesłać do 25. dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Obowiązki mikroprzedsiębiorców: terminy

Najmniejsze podmioty będą musiały przesyłać fiskusowi pliki w ramach JPK od 1 stycznia 2018 roku. Chodzi o ewidencję zakupu i sprzedaży czyli JPK_VAT. Mikrofirmy będą musiały przekazać dane organom skarbowym do 25. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek ten dotyczy także podatników rozliczających się kwartalnie, co budzi obawy zarówno wśród ekspertów jak i podatników.

– Dużo wątpliwości budzi obowiązek przesyłania plików co miesiąc w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Podatnicy Ci nadal będą mogli składać deklarację co trzy miesiące, jednak JPK-VAT będą musieli przesyłać co miesiąc. Te wymagania mogą zaskoczyć niektórych przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie, bo zmuszają ich do ewidencji rejestrów VAT na bieżąco – mówi Monika Litwicka, projektant systemów Comarch ERP.

Mimo że obowiązek JPK_VAT wchodzi dopiero za dwa miesiące, najmniejsze podmioty już teraz mogą zdecydować się na przesyłkę. Mikroprzedsiębiorca, który prześle ewidencję VAT w jednolitym pliku kontrolnym za październik, listopad i grudzień, będzie mógł liczyć na szybszy zwrot podatku, tj. w ciągu 25, a nie 60 dni.
To nie wszystkie obowiązki mikroprzedsiębiorców w 2018 roku. Od 1 lipca będą oni bowiem zobowiązani do przesyłki innych plików w ramach JPK na żądanie fiskusa. Mowa o informacjach dotyczących: ksiąg rachunkowych (JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynu (JPK_MAG), faktur VAT (JPK_FA), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencji przychodów (JPK_EWP).

Jak przesłać JPK?

Do przesyłki JPK niezbędne są dane identyfikujące podatnika i jego urząd skarbowy. Kluczowe przy wysyłce JPK_VAT dane to te, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla bowiem dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Przesyłka plików JPK możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną.

– Największym problemem, z którym mogą spotkać się mikroprzedsiębiorstwa , to obowiązek podpisywania plików JPK-VAT podpisem kwalifikowanym. Firma musi posiadać ważny podpis, a to wiąże się dodatkowymi kosztami, co może stanowić duży wydatek w budżecie mikro firmy . Podatnicy mogą skorzystać z profilu zaufanego, ale tutaj często pojawiają się różne problemy techniczne – dodaje ekspertka z Comarch.

Żródło:  http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1082882,jpk-vat-dla-mikroprzedsiebiorcow-2018.html