Kiedy powstaje moment podatkowy przy usługach ciągłych? Zapraszamy do lektury:)

Usługi ciągłe – moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Przedsiębiorca, który świadczy usługi ciągłe w ramach swojej działalności może mieć wątpliwości, kiedy w związku z tymi usługami powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT. Wątpliwości może budzić także sama definicja usługi ciągłej, która nie jest zawarta w ustawie o VAT.

Usługi ciągłe na gruncie ustawy o VAT

Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o VAT pojęcia usługi ciągłej, jednakże orzecznictwo wypracowało wiele definicji. Możemy tutaj przywołać np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt: I FSK 215/14): „Z wyżej przedstawionego przeglądu orzecznictwa należy wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, ocena w zakresie charakteru danej usługi musi się odnosić do konkretnego stanu faktycznego. Po drugie, z analizy wyżej wskazanych stanów faktycznych oraz tych typowych usług ciągłych takich jak najem, czy dostawa energii elektrycznej można wysnuć kilka tez charakteryzujących tego typu usługi. Przede wszystkim o usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególne czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Nie można określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy następne się rozpoczynają”.

Warto zwrócić uwagę także na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2012 roku (sygn. akt: I FSK 935/11) „(…) sprzedaż o charakterze ciągłym (…) polega na świadczeniach ciągłych podatnika, obejmujących pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały – pod względem czasowym i funkcjonalnym – charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności podatnika, co jest charakterystyczne dla świadczeń ciągłych (okresowych)”.

Usługi ciągłe a obowiązek podatkowy

Ustawodawca w art. 19a ust 3 ustawy o VAT zadecydował, iż usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 19a ust 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług ciągłych niejednokrotnie wypowiadały się organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2017 roku (sygn. akt: 0114-KDIP4.4012.152.2017.1.IGO):

„Natomiast w art. 19a ust. 3 ustawy ustawodawca wprowadził unormowanie w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do „usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń”, czyli takiej usługi, która jest wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu.(…) Charakter świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, która jak wskazuje – posiada cechy nieprzerywalności oraz specyfika rozliczeń z odbiorcami takiej usługi wskazuje, że jest ona usługą o charakterze ciągłym, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie okresy rozliczeniowe. Świadczenia Wnioskodawcy polegają na pewnym stałym zachowaniu w czasie trwania tzw. „subskrypcji”. Stałość takiego zachowania oznacza niemożliwość wyodrębnienia powtarzających się czynności Wnioskodawcy, co charakteryzuje świadczenia ciągłe. Zatem prawidłowo Wnioskodawca przyjął, że w przypadku usług wykonywanych w ramach subskrypcji – opisanych w stanie faktycznym – z uwagi na określenie przez strony w umowie okresów rozliczeniowych, obowiązek podatkowy dla tych usług powstanie w sposób przewidziany w art. 19a ust. 3, zdanie pierwsze ustawy, tj. z upływem ustalonych okresów rozliczeniowych”.

Żródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/obowiazek-podatkowy/761971,Uslugi-ciagle-moment-powstania-obowiazku-podatkowego-w-VAT.html